Vedtægter for Thy Frilufts- & Klatreklub

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Thy Frilufts- & Klatreklub. Forkortet TFK. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Thisted Kommune.

§ 2 Formål
Stk. 1. Formålet med foreningen er at give unge og andre interesserede mulighed for oplevelser og færdigheder gennem klatring og andre friluftsaktiviteter.

Stk. 2. Oplevelser og aktiviteter i det fri skal bidrage til en værdig opførsel og færden i naturen.

§ 3 Medlemskreds
Stk. 1. Som medlemmer optages enhver person, forening og institution, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket ved henvendelse til foreningens formand eller kasserer. Medlemsskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af en kontingentperiode.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat årskontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

§ 4 Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved annoncering i den lokale dagspresse eller ved personlig skriftlig indbydelse til alle medlemmer.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Foreninger og institutioner har hver en stemme. Enkeltstående medlemmer af TFK kan ikke repræsentere både sig selv og evt. anden forening eller institution.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde

følgende punkter:

1. Valgafstemmetæller
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Godkendelse af budget
6. Behandling af indkomne forslag
  a. Evt.vedtægtsændringer
  b. Andre forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt (Under evt. kan intet vedtages)

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg vælges personer med de fleste stemmer.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 6 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. Bestyrelsens 5 medlemmer vælges 2 og 3 ad gangen på generalforsamlingen. 3 personer i lige årstal og 2 personer i ulige årstal. Valget gælder for en toårig periode. Til bestyrelsen vælges desuden 1 suppleant for et år ad gangen samt 2 revisorer for 2 år ad gangen.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. Bestyrelsen vælger en kasserer.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 7. Kontingent fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 8. Bestyrelsen skal fastsætte de nærmere regler for klatring og færdsel omkring klatrevæggen.

§ 7 Økonomi, regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister .

Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 8 Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3’s flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10 Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3’s flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver foreninger i Thisted Kommune, som tilbyder friluftsaktiviteter. Fordelingen sker efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§ 11 Datering
Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 23.02 1998 og senest ændret på den ordinære/ekstraordinære generalforsamling den 23.02 2004